Általános Szerződési Feltételek

(1)       Bevezetés

A webáruház üzemeltetője a Slow Products Kft. A webáruházban leadott rendelések alapján létrejött adásvételi szerződések részét képezik a jelen Általános Szerződési Feltételek. A webáruházban vásárló fogyasztók rendeléseik megküldésével elismerik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerték és azt magukra nézve kötelezőnek fogadták el.

A vásárlók a webáruházban árusított termékek lényeges tulajdonságairól a webáruházban kapnak részletes felvilágosítást. Bármi további kérdéssel, kérjük, hogy forduljon hozzánk az alábbi címen:

Slow Products Kft.

Székhely/postai cím: 5600 Békéscsaba Cseresznye köz 28.

Adószám: 25376760-2-04

E-mail: naptar@slowbudapest.com

(2)       Termék ára

A webáruházban feltüntetett 2024-es Anti-határidőnapló ára minden esetben egy darab termékre vonatkozik, tartalmazza az általános forgalmi adót, de nem tartalmazza a magyarországi házhozszállítás költségeit. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Slow Products Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

(3) Ajándék kuponfüzet, Klub tagság

Minden, a webáruházban megvásárolt termékhez ingyenesen jár  egy PDF formátumú Slow Kuponfüzet, amelyet a sikeres vásárlást visszaigazoló e-mailben küldünk meg a Vásárló részére. A kuponok beváltásának határideje feltüntetésre kerül a Kuponfüzeten. Kérjük, hogy a kuponok beváltásával kapcsolatban minden esetben a beváltóhelyet keresse, a Slow Products Kft. a beváltással, felhasználással kapcsolatban a rajta kívól álló okok miatt bekövetkező vagy egyéb hibákért felelősséget nem vállal.

Az oldalon Anti-határidőnapló Klub éves vagy havi tagság vásárlásra is lehetséges.  A Klub tagság használatára a Klubra vonatkozó Általános Vásárlási és Szerződési Feltételek az irányadók.

(4)       Fizetés menete

Oldalunkon bankkártyás fizetés kiválasztására van lehetőség.

Bankkártyás fizetés választása esetén a felhasználói felületen található ‘Pénztárból’ átirányításra kerül a Simple biztonságos fizetési weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése. A bankkártyájának adatait a Slow Products Kft. semmilyen módon nem rögzíti, azok nem is jutnak tudomására. Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és  ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.

A Slow Products Kft. pénzintézete a vételár teljesítése céljából csak az alábbi bankkártyákat tudja elfogadni:

  • MasterCard;
  • Maestro;
  • Visa;
  • Visa Electron.

(5)       Átvételi módok

MPL futáros házhozszállítás és Foxpost csomagpontos kézbesítés

Csomagjaink összeállítását és termékeink kiszállítását a Webshippy Fulfillments Kiszervezett Webáruház Logisztikai Szolgáltató végzi.

Rendelésének leadása után a megadott kézbesítési adatok módosítása nem lehetséges, amennyiben téves szállítási adatot adott meg, úgy a visszaküldéssel és sikertelen vagy ismételt kézbesítéssel felmerült többletköltségek (házhozszállítási díj és kezelési díj) a Önt, a Vásárlót terhelik. Két külön leadott megrendelés utólagos együttes kezelésére nincs lehetőség.

A házhozszállítás és csomagpontos kézbesítés menete bankkártyás fizetés esetén:

  1. Kérjük, rendelése elküldése után, bankkártyája segítségével fizesse ki a rendelését.
  2. Sikeres fizetés esetében automatikusan kap a Slow Products Kft-től egy elektronikus levelet a rendelés visszaigazolásáról, és egy másik levelet a vásárlásról kiállított e-számlával.
  3. Ezek után elkezdjük előkészíteni a csomagját a szállításra. Ez várhatóan 2 munkanap alatt megtörténik.
  4. A futárnak átadott csomag(ok)ról egy megerősítő e-mailt fog kapni, innentől kezdve várhatóan 2 munkanap alatt megérkezik Önhöz vagy a kiválasztott Foxpost csomagpontra a csomag. Szállítás csak hétköznaponként, napközben történik. Kérjük, MPL-es házhozszállításnál olyan címet adjon meg nekünk a rendelésnél, ahol át tudja venni a csomagot ebben az időszakban.

Amennyiben első alkalommal nem veszi át a csomagot az MPL futártól a megadott címen, a futár értesítőt hagy Önnek, aminek segítésével kapcsolatba tud vele lépni, hogy megbeszéljenek egy következő kézbesítési időpontot. A futár három alkalommal kísérli meg a kézbesítést. Ha a harmadik időpontban sem tudja átvenni a csomagot, az MPL visszajuttatja hozzánk azt. A csomag visszaérkezése után Önnek lehetősége van velünk felvenni a kapcsolatot és újrakézbesítést kérni a felmerülő többletköltségek (házhozszállítási díj és kezelési díj) kifizetése mellett.

Első csomagszállítási nap: 2023. november 15.

(6)      Panaszkezelés, Békéltető Testület, Ügyfélszolgálat

A Vásárló a termékkel vagy a Slow Products Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait – ideértve a termék értékesítését követően felmerült kifogásokat – az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Slow Products Kft. Ügyfélszolgálata

E-mail: naptar@slowbudapest.com

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a Slow Products Kft. székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: +36 1 488 21 86

Telefon: +36 1 488 21 31

Az Európai Bizottságnak az 524/2013/EU Rendelet által létrehozott online vitarendezési platformjának (ODR) elérhetősége: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

A Slow Products Kft. nem fogadott el magára nézve kötelezőnek magatartási kódexet.

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult az esetlegesen felmerülő jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére.

(7)       Elállás

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni ezen szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló a terméket átveszi. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 5600 Békéscsaba Cseresznye köz 28., e-mail: naptar@slowbudapest.com. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Ha a Vásárló eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárlót elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A termék visszaküldésének közvetlen költségei a Vásárlót terhelik.

(8) Kellékszavatossági, Termékszavatossági, Jótállási kötelezettség

A Vásárló a Slow Products Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön a Slow Products Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.