Általános Szerződési Feltételek – Anti-határidőnapló Klub

 

Az Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) tartalmazzák a Slow Products Kft, mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldalról, zárt rendszerben, online felületen történő tanfolyamon való részvétel, online elérhető tananyagok, és egyéb tanulást kiegészítő eszközök használatára, letöltésére és felhasználására vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen dokumentum papír alapon nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

A Szolgáltató adatai

A Szolgáltató neve: Slow Products Kft.

Székhelye: 5600 Békéscsaba Cseresznye köz 28.

Adószáma: 25376760-2-04

E-mail: naptar@slowbudapest.com

A Szolgáltató által üzemeltetett honlap („Honlap”) címe: antihataridonaplo.hu

A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: naptar@slowbudapest.com

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, szolgáltatási vagy jogszabályi feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

A honlap, valamint az azon keresztül elérhető programok és anyagok teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Erre figyelemmel a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott szolgáltatásokat (pl. szöveges anyagok, hanganyagok, letölthető dokumentumok) a szolgáltatással össze nem függő módon nem használja fel. A Felhasználó részére a szolgáltatás keretében szolgáltatott anyagok (pl. szöveges anyagok, videók, letölthető dokumentumok) a Slow Products Kft. szerzői jogait és szellemi tulajdonát képezik, azok bármilyen – a szolgáltatással nem összefüggő – felhasználása kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása alapján megengedett. A Felhasználó mint megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy bármely, a weboldalon, illetve az erre létrehozott zárt rendszerben található szolgáltatást, tananyagot kizárólag maga használhatja fel, azokat mással, másokkal semmilyen módon nem osztja meg, kereskedelmi forgalomba nem hozza.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató szellemi tulajdonát képező tartalmat jogsértő módon, akár részben is felhasznál, az polgári és büntetőjogi következményeket von maga után.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a rajta kívül álló okok miatt bekövetkező vagy egyéb akadályoztatásokból felmerülő hibákért felelősséget nem vállal.

Adatkezelési szabályok

A Honlapon történő regisztrációval illetve a Szolgáltatással kapcsolatos adatvédelmi kérdéseket az itt elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Szolgáltatás

Szolgáltató a szolgáltatás keretében a honlapon részletesen körülírt tematikának megfelelően bocsátja Felhasználó rendelkezésére a Felhasználó által kiválasztott szolgáltatás tárgyát, az Anti-határidőnapló Klub anyagait.

Felhasználó az általa kiválasztott szolgáltatáshoz a regisztráció, illetve a bankkártya adatok megadása után korlátlanul hozzáfér.

Az Anti-határidőnapló Klub programjaihoz, videó-, hang-, illetve képi és szöveges anyagaihoz való hozzáférésre jogosítja Felhasználót.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási csomagok fizikai terméket tartalmaznak: 1 db 2024-es Anti-határidőnaplót. Amíg a korlátozott készlet tart. A készlet fennállásáért, az Anti-határidőnapló rendelkezésre állásáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Honlapon található információk illetve a Szolgáltatás nem minősül orvosi vagy pszichiátriai kezelésnek vagy hasonló jellegű pszichológiai kezelésnek vagy tanácsadásnak. Egészségügyi panaszok vagy kóros mentálhigiénés problémák esetén a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez. A Szolgáltatás az egészségügyi szakemberrel történő diagnózisalkotást, gyógykezelést nem helyettesíti, a Szolgáltatás során orvosi és egyéb felsőoktatási egészségügyi szakképesítéshez kötött, vagy egyéb szakképesítéshez kötött természetgyógyászati tevékenységet a Szolgáltató nem végez. A gyakorlatokat a Felhasználó kizárólag a saját felelősségére végzi, a Szolgáltató a Szolgáltatással összefüggésben felmerülő károkért való felelősségét a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja.

A megrendelés menete

A Szolgáltatás megrendelésére Felhasználónak a Honlapon történő vásárlás alkalmával nyílik lehetősége. Ennek keretén belül a Felhasználó a honlapon található biztonságos fizetési rendszeren keresztül megadja bankkártya adatait, majd megfizeti a szolgáltatás választott díját.

A szolgáltatás során felmerült technikai jellegű kérdésekre Szolgáltató a naptar@slowbudapest.com címre megküldött e-mail alapján nyújt segítséget.

A tanfolyami honlap által használt fizetési rendszer működését az OTP Mobil Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em. Adószám: 24386106-2-41) biztosítja.

A Szolgáltatás díja

Ismétlődő előfizetés esetén:

Az Anti-határidőnapló Klub díja havi ismétlődő előfizetés esetén: 14.900 Ft/hó

Az Anti-határidőnapló Klub díja éves ismétlődő előfizetés esetén: 94.800 Ft/év

Az ár bruttó ár, mely tartalmazza a 27%-os Áfát. Az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

A 2023-ban vásárolt havi tagság 2024. január 1-jétől válik érvényessé. Ezt követően 2024. február 1-jén újul meg legközelebb, és lemondásig minden hónap 1-jén ismétlődik a fizetés.

A 2023-ban vásárolt éves tagság 2024. január 1-jétől válik érvényessé. Ezt követően 2025. január 1-jén újul meg legközelebb, és lemondásig minden év január 1-jén ismétlődik a fizetés.

Előfizetéseink a választott tárgyidőszakra ismétlődő jellegűek, havonta vagy évente ismétlődnek, azaz határozatlan időre szólnak, amelyek megrendelése esetén a Vevő ezek lemondásának elmaradása esetére kötelezi magát a következő esedékességi időszak (hónap vagy év) díjának megfizetésére is.

Bármely kedvezményes ajánlattal megvásárolt ismétlődő előfizetés a megújult tárgyidőszakban, azaz a következő hónapban vagy évben a tárgyévben irányadó teljes áron kerül terhelésre.

A Szolgáltatás a regisztrációt követően a választott előfizetési konstrukció szerint a következő hónap vagy év első napján kerül a díj a terhelésre.

A Szolgáltatás teljes díját Felhasználó online fizetési oldalon keresztül fizeti meg. A sikeres fizetés szerződéskötésnek minősül, mely szerződésnek jelen szerződési feltételek minden további nélkül részét képezik. A szerződés határozatlan időre szól. 

Az ismétlődő jellegű, határozatlan időre szóló előfizetések lemondása a tárgyidőszak végével, a tárgyidőszak lejárta előtt 7 nappal lehetséges. Havi ismétlődő előfizetés esetén a hónapfordulót megelőző 7 nappal, éves ismétlődő előfizetés esetén pedig az évfordulót megelőző 15 nappal lehetséges. Kifejezett lemondás hiányában az előfizetés a szerződéses tárgyidőszakkal (egy hónappal vagy egy évvel) meghosszabbodik.

A lemondás a Fiókom menüpontban lehetséges.

Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

(i) Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

(ii) A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást az adott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Felmondási jog

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. Ha a Felhasználó a felmondási jogával élni kíván a szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:

postai cím : Slow Products Kft, 5600 Békéscsaba Cseresznye köz 28.

e-mail: naptar@slowbudapest.com

A fogyasztónak minősülő Jelentkező ebből a célból felhasználhatja a fent hivatkozott kormányrendelet 2. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat-mintát is.

A Jelentkező határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát.

Felhasználó a jelen Szerződést a fenti 14 napos határidőt követően is bármikor felmondhatja illetve a Szolgáltatást lemondhatja, mely esetben a szerződés a Felhasználó által választott előfizetési időszak végével szűnik meg.

Panaszkezelés

A Felhasználónak a Szolgáltatással kapcsolatban lehetősége van panasz benyújtására elektronikus úton a naptar@slowbudapest.com e-mail címen. A beérkezett panaszokat a Szolgáltató 30 napon belül elbírálja és a Felhasználó által megadott elérhetőségen a Felhasználót értesíti.

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a fentieket követően nem rendeződik, a Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez (Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186; E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu) is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Bírósági eljárás kezdeményezése

Simple Adattovábbítási és kártyaregisztrációs nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Slow Products Kft. (5600 Békéscsaba Cseresznye köz 28.) adatkezelő által a(z) antihataridonaplo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. ((Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19, Adószám: 24386106-2-42), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, lakóhely, cégnév. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (antihataridonaplo.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá.

A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Havi fizetés választása esetén:

Tudomásul veszem, hogy a SimplePay rendszerében 11 darab fizetési kulcs lesz regisztrálva melyekkel egyenként 14 900 HUF összegű egyszeri terheléseket lehet indítani a következő öt évig bezárólag.

Éves fizetés választása esetén:

Tudomásul veszem, hogy a SimplePay rendszerében 5 darab fizetési kulcs lesz regisztrálva melyekkel egyenként 94 8000 HUF összegű egyszeri terheléseket lehet indítani a következő öt évig bezárólag.

Az előfizetés lemondása esetén a fizetési kulcsok törlésre kerülnek, így további fizetésekhez nem használhatóak.

Meditációs tréningek vásárlása esetén fizetési kulcs nem kerül regisztrálásra a SimplePay rendszerében.

 

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.